Dojokun
  Japanese Romanji
 
What's new at Australian Kyokushin Sitemap The Makiwara Guest book FAQ Email contact Australian Kyokushin frontpage

– Background  
Japanese Romanji
Japanese Kanji
English  
     
Chinese Hong Kong
Dansk Denmark
Farsi Iran
Tagalog Philipines
Suomi Finland
Vlaams Belgium
Français France
Deutsch-CH Switzerland
Deutsch-DE Germany
Hungarian Hungary
Bahasa Indonesia
Malaysia
Italiano Italy
Lithuanian Lithuania
Norsk Norway
Polska Poland
Portugues Portugal
Russian Russia
Español Spain
Español Argentina
Svenska Sweden
Urdu Pakistan
     
  Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
  Hitotsu, ware ware wa,bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto
  Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, jiko no seishin o kanyo suru koto.
  Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.
  Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
  Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
  Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mat-to suru koto.

Disclaimers Copyrights and Ownership